Πολιτική απορρήτου

 1. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνη των μερών

  Η εταιρεία μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο, να αλλάξει αυτούς τους Όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των επισκεπτών του ιστοτόπου μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς, θα εκλαμβάνεται ως εκ νέου αποδοχή από τους επισκέπτες των αλλαγών αυτών. Η εταιρεία θα μπορεί να προβεί σε μονομερείς περιοδικές αλλαγές στα περιεχόμενα συμπεριλαμβανομένων των τιμών των προϊόντων, ποσοστά εκπτώσεων καθώς και στη χρήση της ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτό το διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της χρήσης στον ίδιο τον ιστότοπο. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ηθική βλάβη) που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Με τη χρήση του Καταστήματος, ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη και αναγνωρίζει ότι, παρ’ ότι η εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στη χρήση ή λάθη στο περιεχόμενο του καταστήματος.

  Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας (στην έννοια του οποίου συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, με ή χωρίς δικαιώματα χρήσης, με ή χωρίς σύνδεση, καθώς και οποιοσδήποτε ευθύνεται κατά το νόμο για πράξεις τρίτου προσώπου που το χρησιμοποιεί, πχ ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ο νόμιμος κηδεμόνας ανήλικου) δηλώνει ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει σύμβαση με την εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος, καθώς επίσης και να κάνει χρήση του Καταστήματος υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Επίσης, εφ’ όσον η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται κατόπιν συνδέσεως με αυτό με στοιχεία σύνδεσης χρήστη, αποδέχεται ότι είναι προσωπικά και οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, ακόμα και αν η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται από άλλους, π.χ. πρόσωπα που διαμένουν με αυτόν.

  Ο επισκέπτης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη. Η εταιρεία δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο πελάτης σε αυτή, ο οποίος οφείλει να συμπληρώνει σωστά τα πεδία στις on-line φόρμες επικοινωνίας. Η παρουσίαση-απεικόνιση των προϊόντων μας στις φωτογραφίες γίνεται με τον λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο, επιφυλασσόμαστε για τυχόν αποκλίσεις (π.χ. σε κάθε οθόνη υπολογιστή, tablet ή κινητού τηλεφώνου μπορεί να προβάλλονται διαφορετικά και αναλόγως της ποιότητας ανάλυσης και του φωτισμού). Τα χειροποίητα είδη makemyday κατασκευάζονται αποκλειστικά για την κάθε παραγγελία και γι’ αυτό ενδέχεται να έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους, στα χρώματα ή και στα υλικά (π.χ. χρώματα κλωστών, διακοσμητικών και λεπτομερών στοιχείων). Όλα τα προϊόντα είναι χειροποίητα γεγονός το οποίο καθιστά κάθε κομμάτι ξεχωριστό. Μετά την παραγωγή του εκάστοτε κομματιού πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος με σκοπό την ελαχιστοποίηση εμφάνισης ελαττωμάτων. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος οι αλλαγές γίνονται δεκτές εντός δέκα (10) ημερών με προϋπόθεση την άμεση ενημέρωση της εταιρείας από μέρους του καταναλωτή (αποστολή φωτογραφιών εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

  Ο επισκέπτης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικού κατάστημα για:

  α. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ) ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών.

  β. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

  γ. Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας

  δ. Οποιαδήποτε διάθεση προσωπικών δεδομένων σχετικά με τρίτα φυσικά πρόσωπα, χωρίς την δυνατότητα απόδειξης της συναίνεσης αυτών.

  Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της εταιρείας, οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο πελάτης συμφωνεί ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του πελάτη.

  Επιπλέον, οι ιδιώτες / φυσικά πρόσωπα αποδέχονται ότι τα προϊόντα που παραγγέλνουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.make-my-day.gr προορίζονται για προσωπική χρήση και όχι μεταπώλησή τους.

  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα φωτογράφησης και ανάρτησης στον ιστότοπό της ή / και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσής της, προϊόντων τα οποία έχουν παραγγελθεί και αποδοθεί σε πελάτες της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκθέτει μέσω αυτών προσωπικά δεδομένα πελατών. Αν η εταιρεία παρασκευάσει κάποιο ειδικό προϊόν κατά παραγγελία πελάτη, το οποίο περιέχει προσωπικά χαρακτηριστικά φυσικών προσώπων (π.χ. στάμπες προσώπων, στοιχεία διεύθυνσης) τότε η εταιρεία δεσμεύεται να μην αναρτήσει στο διαδίκτυο φωτογραφικό υλικό αυτών των προϊόντων, σεβόμενη την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων στα οποία παραπέμπει το προϊόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραπομπή σε φυσικά πρόσωπα νοείται ως η δυνατότητα ταυτοποίησης ενός φυσικού προσώπου μέσω του ιστοτόπου και όχι οποιοδήποτε στοιχείο αφορά κάποιο πρόσωπο. Για παράδειγμα ένα χειροποίητο κέντημα που φέρει το μονόγραμμα Π.Κ. δεν αποτελεί προσωπικό δεδομένο κάποιου πελάτη καθότι δεν προκύπτει από αυτό και μόνο, το πρόσωπο για το οποίο έχει κατασκευαστεί το προϊόν. Για αυτού του επιπέδου τα προϊόντα η εταιρεία δύναται να ασκήσει τα έννομα συμφέροντά της, διαθέτοντας φωτογραφίες από αυτά στον ιστότοπό της και ο πελάτης αποδέχεται και αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα στην εταιρεία.

  Ο πελάτης δεσμεύεται να δίδει αληθή στοιχεία στην εταιρεία αναφορικά με το πρόσωπό του και στην περίπτωση που λειτουργεί για λογαριασμό ή κατά παραγγελία άλλου προσώπου φυσικού ή νομικού, δεσμεύεται να έχει και να μπορεί να αποδείξει τη συναίνεση του τρίτου αυτού προσώπου. Αναφορικά με την τιμολόγηση των υπηρεσιών, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη η παροχή αληθών και φορολογικά ορθών στοιχείων, βάσει των οποίων θα εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό από την εταιρεία. Ο πελάτης δεσμεύεται να μην κάνει χρήση υλικού που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας (πολυμεσικό περιεχόμενο) για δικούς του σκοπούς ανταγωνιστικούς ή μη προς την εταιρεία και κατανοεί ότι το πολυμεσικό υλικό της ιστοσελίδας διατίθεται στον ιστότοπο μόνο προς ανάγνωση και ενημέρωση του και για καμία άλλη χρήση, εκτός αν ρητά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό με την εταιρεία.

 2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που έχει αναρτηθεί ή θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας, ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στην εταιρεία, ασχέτως αν αποτελούν υλικό από φωτογράφηση προϊόντων που έχουν αποδοθεί ή θα αποδοθούν σε πελάτες αυτής. Τυχόν σήματα ή λοιπά διακριτικά, που αναφέρονται σε συνεργάτες της εταιρείας, αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία αυτών και η εταιρεία παραπέμπει και αναφέρεται σε αυτούς στα πλαίσια άσκησης του έννομων συμφερόντων της και προκειμένου να καταδείξει την ποιότητα του δικτύου συνεργατών της και της ιδίας.

  Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και προμηθευτών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας.

 3. Σύμβαση

  Η αποδοχή των όρων χρήσης από μέρους του πελάτη ενέχει τη θέση σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη και μέσω αυτής της σύμβασης νομιμοποιείται η εταιρεία στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη αναφορικά με την απόδοση των αγαθών σε αυτόν και τη διεκπεραίωση των νομικών της υποχρεώσεων.

  Για τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία (π.χ. αγορά αγαθού) μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν απαιτείται η εγγραφή στην ιστοσελίδα (με τη χρήση «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης»). Κατά τη διαδικασία αγοράς θα ζητηθεί από το χρήστη να κάνει login (αν είναι ήδη εγγεγραμμένος) ή να δηλώσει τα στοιχεία στα οποία θα αποσταλεί και τιμολογηθεί το αγαθό. Αν ο χρήστης επιθυμεί, μπορεί, είτε να κάνει εγγραφή χρήστη με χρήση userrname και password, και, έτσι, τα στοιχεία του θα αποθηκευτούν για μελλοντικές συναλλαγές είτε να μην κάνει εγγραφή χρήστη, οπότε σε μελλοντικές συναλλαγές θα χρειαστεί να επαναλάβει εκ νέου την δήλωση των σχετικών στοιχείων. Ο χρήστης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Αναγνωριστικό Όνομα Χρήστη (User Name) και Κωδικός (Password) που έχει δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Να ολοκληρώσει την παραγγελία των προϊόντων που έχει προσθέσει στο καλάθι αγορών.
  • Να δει προηγούμενες παραγγελίες που έχει πραγματοποιήσει στο make-my-day.gr
  • Να τροποποιήσει τα Στοιχεία διεύθυνσης του λογαριασμού του.

  Τα στοιχεία του πελάτη τα οποία λαμβάνει η εταιρεία από τον ίδιο πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές σύμφωνα και με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παράγραφο του παρόντος που αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα.

  Η εταιρεία δηλώνει ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα καλύπτει αποστολές μόνο εντός Ελλάδος. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαρκέσει 1-5 εργάσιμες μέρες, από τη στιγμή που θα αποσταλεί η παραγγελία από την εταιρεία, αναλόγως του προορισμού (απόσταση, δυσκολία πρόσβασης). Σε περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. κλείσιμο οδών λόγω απεργιών ή ακραίες καιρικές συνθήκες) η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

  Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative DisputeResolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ)

 4. Προσωπικά δεδομένα

  Η εταιρεία σέβεται στο ακέραιο και διαφυλάττει κατά το δυνατό τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε τεχνικό και διαχειριστικό επίπεδο, δεσμευόμενη ότι δεν θα διαβιβάσει με κανέναν τρόπο προσωπικά δεδομένα πελατών σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, πλην όσων συμμετέχουν στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως είναι είναι ο λογιστής της εταιρείας στον οποίο κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα πελατών με την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία αυτών και ως προς την διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ελάχιστα δυνατά προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες της με τη ιδιότητα του ιδιοκτήτη των δεδομένων αυτών, προκειμένου να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις της έναντι του πελάτη και των κρατικών φορέων και αρχών. Οι υποχρεώσεις αυτές περιορίζονται στην κατασκευή και απόδοση των παραγγελθέντων προϊόντων στον πελάτη καθώς και την έκδοση παραστατικών για την τιμολόγηση αυτών των προϊόντων. Ως εκ τούτου η εταιρεία συλλέγει στοιχεία διεύθυνσης πελάτη και φορολογικά στοιχεία για τα παραστατικά τα οποία κοινοποιεί στον λογιστή της για τους προαναφερθέντες λόγους.

  Η εταιρεία αναγνωρίζει στον πελάτη όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο γενικός κανονισμός περί προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα εναντίωσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και όσα άλλα δικαιώματα εκπηγάζουν εκ του νόμου και αφορούν τα προσωπικά του δεδομένα. Ο πελάτης δύναται να επικοινωνήσει με την εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν αναρτηθεί στο ιστότοπό της προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του ή / και να απευθύνει τα ερωτήματά του στην εταιρεία. Η εταιρεία θα μελετάει προσεκτικά όλα τα σχετικά αιτήματα πελατών και θα απαντά σε αυτά εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής του εκάστοτε αιτήματος.

  Σε περίπτωση κακόβουλων ενεργειών σε βάρος του παρόντος ιστοτόπου και εφόσον διαπιστωθεί πρόσβαση από τρίτους σε προσωπικά δεδομένα πελατών, η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει τις αρχές εντός 72 ωρών από την στιγμή που θα γίνει αντιληπτό το συμβάν, με βάση πάντοτε από τα όσα εκπηγάζουν εκ του νόμου.

  Η εταιρεία δεν θα ζητήσει ποτέ και δεν διατηρεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών, δεν καταρτίζει προφίλ χρήστη και δεν κάνει πρόσθετες επεξεργασίες στα δεδομένα των πελατών πέραν των όσων περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης ή αν διαταχθεί διαφορετικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους.

  Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του πελάτη. Τα στοιχεία αυτά περιορίζονται σε στοιχεία διεύθυνσης, επικοινωνίας και φορολογικού περιεχομένου.

  Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.make-my-day.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.make-my-day.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.make-my-day.gr, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας. Το www.make-my-day.gr κάνει χρήση των δεδομένων του πελάτη κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει με αυτόν σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του πελάτη, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το www.make-my-day.gr (iv) ειδικές προσφορές του , (v) προσφορές και νέα της εταιρείας (vi) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.

 5. Χρήση Cookies

  Η make-my-day.gr χρησιμοποιεί την τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό της. Τα αρχεία «cookies» αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας για την κατάρτιση συνεδρίας χρήστη και λοιπά τεχνικά ζητήματα της εφαρμογής όπως ο έλεγχος login κ.ά. Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας).

  Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies από την make-my-day.gr, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies στον browser σας μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser). Προς διευκόλυνσή σας παρατίθενται, ενδεικτικά, οι κατωτέρω ιστοσελίδες, τις οποίες μπορείτε να επισκεφθείτε, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

  • Internet Explorer http: //support.microsoft.com/kb/278835
  • Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
  • Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
  • Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  • Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
  • Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677